Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SIVAFROST N.V.

  1. Sivafrost N.V. factureert wekelijks; de facturatie geschiedt per onverdeelbare week, de weken van aankomst en vertrek tellen voor een volledige week, weekscheiding gebeurt op zondagnacht 24 uur. Facturen moeten contant betaald worden tenzij contractueel anders is overeengekomen.
  2. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal op de openstaande schuld van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, een intrest verschuldigd zijn van 2 % boven de intrestvoet die aangerekend wordt voor kaskrediet. In geval van niet-betaling op de vervaldag van een factuur, zal het bedrag na ingebrekestelling ambtshalve met 15 % vermeerderd worden, met een minimum van 100,- €. Elk netto factuurbedrag van minder dan 100.- €, wordt bij de facturatie verhoogd met 30.- €.
  3. Al onze prijzen zijn exclusief BTW en zijn geldig tot 31 december van het lopende jaar. Op 1 januari van het daaropvolgend jaar zullen de prijzen worden aangepast volgens onze indexformule. Deze formule kan op aanvraag bekomen worden.
  4. Op alle opdrachten, aanbiedingen, werkzaamheden en diensten van Sivafrost N.V. zijn de Algemene Voorwaarden van de Beroepsvereniging der Belgische Vries- en Koelnijverheid, gedeponeerd bij het Beneluxbureau voor modellen en tekeningen te Brussel, van toepassing, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Deze algemene voorwaarden kunnen op aanvraag bekomen worden.
  5. Alle bewaring en/of bewerkingen van goederen bij Sivafrost N.V. zullen geschieden voor rekening en risico van de opdrachtgever/klant. De opdrachtgever of klant dient zelf zijn goederen te verzekeren bij opslag of andere behandeling tenzij contractueel anders bepaald. De opdrachtgever of klant doet bovendien afstand van elk verhaal tegenover de opslagplaats en/of haar aangestelden, alsook tegenover de andere opdrachtgevers of klanten en/of hun aangestelden, afstand die eventuele verzekeraars van de opdrachtgever of klant bindt. Alle goederen worden voor risico en rekening van de opdrachtgever/klant opgeslagen, tenzij opdrachtgever/klant ons schriftelijk opdracht geeft tot het verzekeren van de goederen met vermelding van het te verzekeren bedrag.
  6. Alle geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige voorwaarden, behoren tot de bevoegdheid van de Rechtbanken van Koophandel van Dendermonde.